Algemene voorwaarden Praktijk Carrie Care Helmond

Vertrouwelijkheid

De therapeut moet handelen volgens wettelijke regelgeving. Rechten en plichten van  cliënt en therapeut zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht op inzage in dit dossier. De wettelijke bewaartermijn voor dit dossier is in totaal 15 jaar.
De therapeut moet door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen, geheimhouden. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming moet verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/consulten
De therapeut moet in alle fasen van de behandeling informatie over de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich in het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten. Voor en na elk consult vindt een gesprek plaats. Na ieder consult besluiten we in overleg of de behandeling een vervolg krijgt.  

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien de natuurgeneeskundige behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Annulering

Verhindering moet minimaal 24 uur van tevoren gemeld worden, via telefoon, email of een app. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze zijn niet te declareren bij een zorgverzekeraar.

Vergoeding van de therapie

Praktijk Carrie Care Helmond is aangesloten bij de VBAG en de RBCZ en doet haar uiterste best de kosten van het consult (gedeeltelijk) te laten vergoeden. Natuurgeneeskundige consulten als Matrix Kleurentherapie vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij de zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming.

Bereikbaarheid

Praktijk Carrie Care Helmond werkt uitsluitend op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens deze consulten is de bereikbaarheid beperkt. Cliënt kan altijd een email, sms of app sturen. Deze wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Op zaterdag, zondag en feestdagen is Praktijk Carrie Care Helmond in principe niet bereikbaar. Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van Praktijk Carrie Care Helmond waargenomen door een collega Matrix Kleurentherapie.

Als een afspraak niet door kan gaan melden we dit zo snel als mogelijk. We nemen dan snel contact op voor een vervangende afspraak. Is de therapeut langer dan 4 weken niet in staat consulten uit te voeren, wordt een collega-therapeut voorgesteld. Cliënt heeft hier uiteraard altijd zelf de keuze.

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het Wkggz.

Gevolgen van het achterhouden van informatie uit het medisch dossier bij de huisarts van cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van cliënt.
De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Matrix Kleurentherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Matrix Kleurentherapie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties voor, tijdens of na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt. Als deze niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade als cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen.

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beïndigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.